Balanced ScoreCard (BSC)


Balanced ScoreCard

 • představuje strategický systém řízení organizace, který prakticky rozpracovává a převádí poslání a vizi organizace (mission and vision) do specifických cílů a úkolů. Měřítka a ukazatele pak poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie a systému řízení.
 • Jde o systém sledování a managementu podniku ve čtyřech oblastech:

  • finanční hodnoty
  • perspektiva zákazníka
  • podnikové procesy
  • inovace, učení se, flexibilita a růst
  • Přínos použití Balanced ScoreCard je zejména v oblasti prezentace výsledků podniku vrcholovému vedení a pro účely porovnávání dosaženého zlepšení v podnikových procesech.Balanced ScoreCard je stavebním kamenem integrovaného manažerského systému, který určuje priority a kritické faktory úspěšnosti, slaďuje a podporuje klíčové procesy organizace. Principy manažerské metody Balanced ScoreCard jsou:

  • vyjasnění a aktualizace strategie (zaměření na budoucnost)
  • projednání strategie uvnitř organizace
  • propojení cílů oddělení a jednotlivců s celkovou strategií (dekompozice strategie)
  • určení a dohoda strategických iniciativ (komunikace)
  • získání pružné zpětné vazby o výkonnosti procesů (zpětná vazba)
  • stanovení procesu učení a neustálé zlepšování organizace (kauzalita)
  • identifikace a analýza potenciálních podnikatelských rizik
  • zavedení důsledného řízení rizik

  V praxi vypadá Balanced ScoreCard tak, že se definují:

 • záměry, cíle a mezicíle nutné k uskutečnění podnikové mise a vize
 • měřítka a ukazatele výkonnosti jejich plnění
 • cílové nebo očekávané hodnoty pro definovaná měřítka a ukazatele výkonnosti
 • kroky a aktivity nutné k dosažení stanovených cílů, mezicílů a záměrů

  Součástí počátečního nadefinování je i určení rolí a zodpovědnosti lidského kapitálu.

  Pro projekty týkající se BSC nabízíme nástroj pro strategické a výkonnostní řízení ADOScore