Procesní analýza


Nepřežije firma nejsilnější ani nejagresivnější, ale nejrychlejší a nejkreativnější - uspěje pouze inovativní, procesně řízená firma.

Čím se procesně řízená firma vyznačuje?

 • identifikuje své hodnototvorné procesy, na které alokuje zdroje, procesy nepřidávající hodnotu eliminuje
 • provádí outsourcing vedlejších procesů nebo je vykonává s minimalizovanými náklady
 • zvládá dokonale své procesy a integruje je s okolím
 • používá procesní model k zachycení všech struktur a k harmonickému provázání a plánovitému řízení změn
 • rozlišuje procesy, které potřebují pevnou strukturu a procesy, které vyžadují volnost, tomu přizpůsobuje organizační struktury
 • zvyšuje neustále svůj výkon - na změnu okolí nebo technologie reaguje radikálním redesignem svých procesů
 • standardy kvality generuje z procesního modelu, kterým se řídí změny
 • využívá informační technologie pro optimální podporu svých procesů, používá benchmarking pro srovnání se s nejlepšími ve svém oboru
 • analyzuje své výkony a neustále hledá nové cesty ke zvyšování výkonu a snižování nákladů, její zaměstnanci pracují v procesních týmech, na změny pouze nereaguje, ale sama je vyvolává
 • neřídí změny a procesy izolovaně, ale snaží se o shodu cílů a metod.

Procesní organizace tedy znamená :

 • zapomenout na orientaci na funkce, nepřemýšlet o jednotlivých činnostech nebo jednotlivých pracovních místech.
 • rozpoznávat vztahy a vazby mezi odlišnými pracovními místy
 • přemýšlet o sekvencích / pořadí ve vzájemné souvislosti

Procesní analýza

Modelování procesů (a jejich informační podpory) se stává základním nástrojem procesního řízení organizace, které považujeme za předpoklad úspěšného zvládnutí složitých činností v organizaci a následného nasazení optimalizačních metod a informačních technologií. Osvědčené metodiky umožňují managementu využít nejlepších praktik z oblasti řízení. Dopady se projevují v oblasti - finanční (efektivita, využití zdrojů, návratnost investic, rozložení nákladů), vztahu k zákazníkům (spokojenost uživatelů, produktivita, podpora), interních procesů (dostupnost služeb, kvalita, provoz, servis) a efektivním rozvoji (inovace, zlepšování, vzdělávání) atd.

Účelem projektu je identifikovat a popsat všechny důležité entity v obchodních procesech a definovat jejich vzájemné vztahy.

V naší nabídce řešení popisu procesů vycházíme z obecné definice funkce organizaci. Každá funkce (obecně činnost, provádění nějaké aktivity) organizaci transformuje vstupy na výstupy. Přitom využívá dostupné zdroje (lidské, materiální nebo technické). Typ vstupů a výstupů a použití zdrojů je dáno povahou konkrétní funkce. Transformace je zahájena na základě nějaké události, která může být buď vnější (například zákazník poptává produkt), nebo vnitřní (například byla dokončena předchozí funkce). Událost může být provázena zprávou, která obsahuje informace důležité pro další průběh zpracování.

Vzory diagramů dle použitého nástroje: ARIS / Adonis / Enterprise Architect .

Pro projekty týkající se procesního modelování nabízíme nástroj pro řízení podnikových procesů ADONIS