Řízení projektů


Řízení projektů kolem informačních technologií vyžaduje aplikaci promyšlené metodiky. Přitom vycházíme z procesů PRINCE2.

Projekt dle PRINCE2™ je řízený sedmi procesy a jejich aktivitami (podprocesy), které pokrývají celý životní cyklus projektu:

• Předprojektová příprava (Starting up a Project)

tato etapa začíná získáním Mandátu projektu s jednoduchým popisem produktu projektu. Na začátku této etapy je jmenován výkonný ředitel projektu (Executive) a projektový manager, dále se v této fázi provádí sběr relevantních zkušeností z minulosti, je navržen a jmenován celý řídící tým projektu. Návrh každého projekt je nutné přezkoumat, zda je realizovatelný a stojí za vynaložené úsilí, čas a peníze – v rámci této etapy se vytváří rámcové zdůvodnění projektu (outline business case). Dále je nezbytné definovat přístup k projektu (Project Approach), sestavit Popis projektu (Project Brief) a sestavit plán iniciační etapy.

• Nastavení projektu (Initiating a Project)

V rámci tohoto procesu jsou vytvořeny strategie řízení rizik, kvality, komunikace, a jejich registry. Dále je nutné vytvořit plán projektu, v jeho rámci provést dekompozici produktu projektu na dílčí produkty a naplánovat jejich dodání. Dále projektový manager provede zpřesnění Zdůvodnění projektu, nastaví kontrolní mechanizmy (ovládače) projektu a veškeré dokumenty předá na schválení radě projektu, která autorizuje projekt.

• Strategické řízení projektu (Directing a Project)

Tento proces je rozprostřen od počátku do konce projektu. Projektová rada strategicky řídí projekt a provádí rozhodnutí, které nejsou v pravomoci projektového managera. Schvaluje iniciaci i začátek realizace projektu, každý plán etapy či výjimky, dává ad hoc rozhodnutí (směřování), jedná s vedením organizáce či programu (corporate/ programme management) a potvrzuje ukončení projektu.

• Řízení etapy (Controlling a Stage)

Je proces plně závislý na dalších procesech, v kterém projektový manager zadává úkoly vedoucím týmů, zjišťuje stav jejich plnění, zachycuje a vyhodnocuje problémy (issues) a buď je sám řeší, případně je předkládá radě projektu (v případě možnosti překročení tolerančních mezí etapy). Projektový manager pravidelně podává radě projektu zprávy o stavu etapy.

• Řízení dodávky produktu (Managing Product Delivery)

Vedoucí týmu na začátku procesu musí akceptovat rozsah pracovního balíku (work package - což popis toho, co a jak má dodat) od projektového managera. Pracovní balík je týmem zrealizován (v průběhu realizace vedoucí týmu předává projektovému managerovi zprávy o průběhu plnění – musí být nastaveny kontrolní body). Po dokončení pracovního balíku, je tento předán projektovému managerovi, který ho v procese Řízení etapy přijme.

• Řízení hranic etapy (Managing a Stage Boundary)

Tento proces obyčejně před koncem právě probíhající etapy. Po skončení etapy je provedeno její hodnocení a plánuje (aktualizuje se plán) etapy příští. Druhá možnost je, že projektová rada posoudí výjimku oznámenou projektovým managerem za tak závažnou, že je mu uloženo vypracovat Plán výjimky. V tomto procese je tvořena Zpráva o ukončení etapy, plánuje se nová etapa, provádí se aktualizace Plánu projektu a Zdůvodnění projektu a tyto dokumenty projektový manager odevzdává na schválení radě projektu.

• Ukončení projektu (Closing a Project)

Je proces, který projektový manager provádí na konci poslední etapy. Projektový manager připraví ukončení projektu, zabezpečí formální akceptaci a předání produktu a vyhodnocení projektu. Poté podá radě projektu návrh na ukončení projektu. Projektová rada musí následně tento návrh schválit (v procese Strategické řízení projektu), tímto aktem projekt končí.

Naše participace na řízení projektů může mít různou formu a úloha našich konzultantů je vždy přesně smluvně určena.